پروژه های ساختمانی انجام شده توسط “گروه بازرگانی سوآپ”

Home » "دسته‌بندی نشده"

بخشی از پروژهای انجام شده توسط “گروه بازرگانی سوآپ  (SWAP)ایران“ در دو سال اخیر عبارتند از ۱-    گروه بازرگانی سوآپ  (SWAP)و پروژه عتیق : پروژه عتیق بزرگترین پروژه ساخت و ساز دهه اخیر در شمالغرب کشور می باشد . “سوآپ“ افتخار همکاری با پروژه عظیم عتیق را طی سالهای ۹۴، ۹۵ و ۹۶ داشت و عمده ترین بخش سنگ[…]